research

تحقیق و توسعه دو فرآیند در هم تنیده هستند که خروجی آنها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوری‌های فناورانه است. بسیاری از محصولات کاربردی که امروزه جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما هستند محصول فرایند تحقیق و توسعه هستند. در صنعت لوله سازی نیز این فرایند جایگاه ویژه ای داشته و بر همین اساس ، استانداردهای محصول همواره در حال بهینه سازی و به روز آوری همگام با رشد صنایع پشتیبان می باشند.

از سوی دیگر تجهیزات و ادوات مورد نیاز این صنعت نیز به صورت پیوسته و همگام با رشد تجهیزات نرم افزاری و کنترلی در حال ارتقا هستند. تا جایی که عدم فعالیت هر واحد تولیدی می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیر اقتصادی و یا حتی تعطیلی این بنگاهها بیانجامد.

با اعتنا به این موارد و از دیدگاه مهندسی ارزش ، فرآیند تحقیق و توسعه به عنوان فرآیندی ارزش آفرین و مزیت ساز در شرکت قطورسازان اسپادان مورد اهتمام بوده و به صورت علمی و عملی در جریان می باشد.