سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران http://sandika.ir
انجمن تولید کننده لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال http://www.spaca.ir
بولتن تحقیقی خبری فولاد http://www.metalbulletinresearch.com
مجله فناوریهای نوین صنعت لوله و پروفیل http://www.read-tpt.com
سایت سازندگان تجهیزات صنایع فلزی https://www.thefabricator.com
نمایشگاه معتبر لوله و وایر کشور آلمان https://www.tube.de
سایت ماشین سازی صنعت لوله و پروفیل http://www.tubenet.org
انجمن مهندسی گاز ایران http://www.irangi.org
اتحادیه بین المللی گاز https://www.igu.org            
انجمن نفت ایران http://ipi.ir
شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران http://www.nigceng.ir
شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران http://www.nioec.org
شبکه خبری آب ایران http://www.wnn.ir